Brukervilkår

VENNLIST LES DISSE BRUKERVILKÅRENE OG Herbalife Products Norway AS' ("HERBALIFE") PERSONVERNERKLÆRING, SOM ER TILGJENGELIG PÅ https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/en-gb/legal/gben_herbalifeprivacypolicy.pdf OG MEDLEMMETS GOHERBALIFE.COM PERSONVERNERKLÆRING SOM ER TILGJENGELIG PÅ https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/en-gb/legal/gben_memberprivacypolicy.pdf FØR DU BENYTTER DEG AV DENNE NETTSIDEN.

Disse Brukervilkårene er en avtale ("Avtalen") mellom Herbalife Products Norway AS ("Selskapet", "vi" eller "oss") og deg ("du" eller "Bruker") og Herbalife-medlemmet hvis GoHerbalife.com nettside du besøker. Denne Avtalen fastsetter de juridiske vilkårene for bruken av denne nettsiden og hvert Herbalife-medlems GoHerbalife.com-nettside innenfor GoHerbalife.com-plattformen (heretter omtalt samlet som "Nettsiden"), og for din eventuelle bruk av Herbalife-tjenester gjennom Nettsiden (heretter samlet omtalt som "Tilbud" eller "Tilbudene").

Din godkjennelse av disse Brukervilkårene, din bruk av Nettsiden, og all informasjon, data, tekst, programvare, informasjon, bilder, lyder og annet materiale som er inkludert i dette, eller din bruk eller ditt kjøp av Tilbud bekrefter at du anser deg bundet av denne Avtalen og at du vil følge vilkårene i Avtalen. Dersom du ikke godtar å være bundet av denne Avtalen ber vi om at du ikke bruker eller går inn på Nettsiden eller benytter deg av Tilbudene.

Dersom du er misfornøyd med Nettsiden eller andre Tilbud er ditt eneste virkemiddel å avslutte bruk av Nettsiden eller Tilbudene, bortsett fra de rettsmidlene som følger av gjeldende lovgivning.

Denne Avtalen, Herbalifes Personvernerklæring og Medlemmets GoHerbalife.com Personvernerklæring (samlet "Personvernerklæringene"), utgjør hele avtalen mellom deg, oss og Herbalife-medlemmet hvis GoHerbalife.com-nettside du besøker, og erstatter alle tidligere eller andre ordninger, avtaler, forhandlinger og diskusjoner, både muntlige eller skriftlige. Et avkall på en av bestemmelsene i Avtalen skal ikke utgjøre et avkall på noen andre bestemmelser (uavhengig av om bestemmelsene er lignende eller ikke), og heller ikke skal et slikt avkall utgjøre et varig avkall med mindre noe annet fremgår uttrykkelig.

Informasjonen og funksjonene som er inkludert på Nettsiden kan endres når som helst uten varsel. Ved å besøke eller linke til nettstedet (i den utstrekning linking er tillatt), aksepterer du risikoen for at informasjonen på nettstedet kan endres eller fjernes.

 1. ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til på enhver tid å:
• Endre vilkårene i denne Avtalen;

 • Utvide, endre, eller avvikle hele eller deler av Nettsiden eller andre Tilbud, når som helst etter vår egen vurdering.

Vi forbeholder oss retten til å fra tid til annen endre, oppdatere, utvide, avvikle, fjerne, revidere eller på annen måte endre alle deler av denne Avtalen, delvis eller i sin helhet, til enhver tid. Dersom du gir oss informasjon, besøker eller bruker Nettsiden eller Tilbudene på noen måte etter at denne Avtalen har blitt endret, anses du for å ha lest, forstått, og ubetinget samtykket til slike endringer. Den nyeste versjonen av denne Avtalen vil være tilgjengelig på Nettsiden og vil erstatte alle tidligere versjoner av denne Avtalen.

Nettsiden eller Tilbudene, kan delvis eller i sin helhet, bli endret eller avviklet etter vår egen vurdering. Enhver endring, utvidelse, eller modifikasjon av Nettsiden eller Tilbudene vil være underlagt denne Avtalen.

 1. MYNDIGHET

Du står inne for og garanterer at du er atten (18) år eller eldre, og at du har rett til å benytte ethvert betalingskort som brukes for å kjøpe Herbalife-produkter gjennom Nettsiden.

Herbalife-produkter og tjenester selges gjennom et nettverk av Herbalife-medlemmer. For å kjøpe Herbalife-produkter eller tjenester er det ikke nødvendig å bli et Herbalife-medlem.

 1. DIN INFORMASJON OG DITT PERSONVERN

Dersom du oppgir informasjon på Nettsiden bekrefter du at du oppgir nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv der du blir bedt om det, og at du godtar å opprettholde og oppdatere slik informasjon etter behov. Vi, og ditt Herbalife-medlem, vil bruke og bevare enhver informasjon om deg som vi har samlet inn gjennom Nettsiden i henhold til vår personvernerklæring, tilgjengelig på https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/en-gb/legal/gben_herbalifeprivacypolicy.pdf og medlemmets GoHerbalife.com personvernerklæring som er tilgjengelig på https://herbalifedwsqa.blob.core.windows.net/content/en-gb/legal/gben_memberprivacypolicy.pdf.

 1. VÅR EIENDOMSRETT

Nettsiden og alt den inneholder, eller kan komme til å inneholde i fremtiden, inkludert men ikke begrenset til; artikler, meninger, annen tekst, kataloger, guider, fotografier, illustrasjoner, bilder, video og lydklipp og reklame, samt varemerker, opphavsrettigheter, logoer, domenenavn, kode, foretaksnavn, forretningskjennetegn, patenter og alt annet opphavsrettslig materiale (inkludert kilde- og objektkode) og/eller annen form for immaterielle rettigheter (samlet "Materialet") er eid av eller lisensiert til oss eller andre autoriserte tredjeparter og er beskyttet mot uautorisert bruk, kopiering og spredning i henhold til åndsverksloven, varemerkeloven, patentloven og annen lovgivning og internasjonale traktater.

Med mindre det er skriftlig og uttrykkelig akseptert av oss, kan du ikke ta, reprodusere, utføre, overføre, selge, lisensiere, modifisere, skape avledede verk fra eller basert på, publisere, omvendt konstruere, laste opp, redigere, legge ut, overføre, vise offentlig, linke til, distribuere eller utnytte hele eller deler av Materialet. Intet i denne Avtalen eller som fremgår på Nettsiden skal tolkes som en tillatelse, lisens eller rett til å bruke noe av Materialet på noen som helst måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss eller den tredjepart som eier Materialet eller de immaterielle rettighetene som fremgår på Nettsiden.

Uautorisert bruk, kopiering, reproduksjon, modifisering, publisering, republisering, opplasting, nedlasting, innlegging, overføring, distribusjon, duplisering eller annen misbruk av noe Materiale er strengt forbudt. Enhver bruk av Materialet annet enn det som er tillatt etter denne Avtalen, utgjør et brudd på denne Avtalen og kan utgjøre et varemerkeinngrep, patentinngrep, eller inngrep i opphavsrettigheter.

Du samtykker til ikke å bruke Materialet til ulovlige formål og til ikke å krenke våre eller andres rettigheter.

Du samtykker til at du ikke skal forstyrre de alminnelige prosessene på eller bruken av Nettsiden, inkludert men ikke begrenset til å forsøke å få tilgang til administrative områder på Nettsiden. Du samtykker til å rapportere til oss dersom du blir gjort oppmerksom på brudd på denne Avtalen forårsaket av andre. Du gjøres herved oppmerksom på at vi vil håndheve våre rettigheter strengt, og så langt som lovgivningen tillater. Vi har rett til å legge til, endre, avvikle, fjerne eller inndra hele eller deler av Materialet til enhver tid, uten advarsel og uten ansvar. Herbalife, vår logo, og navnet som produktene er produsert under, markedsført, solgt og distribuert av Herbalife og medlemmene er varemerker tilhørende Herbalife International of America Inc., eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker og logoer som benyttes på Nettsiden eller i tilknytning til Tilbudene er varemerker og logoer tilhørende de respektive eierne.

 1. REGISTRERING

Enkelte deler av Nettsiden krever registrering eller kan på andre måter kreve at du oppgir informasjon for å benytte enkelte funksjoner eller for å få tilgang til deler av innholdet. Nettsidens behandling av dine personopplysninger fremgår av medlemmets Goherbalife.com personvernerklæring som er tilgjengelig på Nettsiden. Beslutningen om å oppgi slik informasjon er frivillig, men dersom du velger ikke å oppgi slik informasjon kan det være at du ikke får tilgang til visse deler av innholdet eller kan benytte enkelte av funksjonene på Nettsiden.

Dersom du registrerer deg på Nettsiden, aksepterer du at du har ansvar for all aktivitet som foregår på din bruker, med din e-postadresse, eller ditt passord, dersom du har et, og du aksepterer at du ikke skal selge, overføre eller overdra din brukerkonto. Du er ansvarlig for å holde ditt passord, dersom du har et, konfidensielt og for å begrense adgangen til din datamaskin slik at ingen har tilgang til den passordbeskyttede delen av Nettsiden gjennom å bruke ditt navn helt eller delvis. Dersom du tror at ditt passord har blitt avslørt, er det ditt ansvar å endre passordet.

Vi forbeholder oss retten til på enhver tid å endre eller slette ditt passord, med eller uten begrunnelse.

 1. FEIL

Vi etterstreber å holde en høy standard på Nettsiden og Tilbudene, men vi gir ingen garanti for nøyaktigheten av eller fullstendigheten av Nettsiden eller Tilbudene. Dersom du mener at du har oppdaget en feil på Nettsiden eller forhold knyttet til Tilbudene, vennligst kontakt oss på 67 12 66 66 og inkluder, hvis mulig, en beskrivelse av feilen, URL-adressen og din kontaktinformasjon. Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp i forholdet.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Du forstår og samtykker i at Nettsiden og alt Materiale og immaterielle rettigheter som inngår i Nettsiden er distribuert "som den er", uten noen form for garantier, enten uttrykkelig eller underliggende, inkludert men ikke begrenset til hjemmelsgaranti, garantier om at varen eller tjenesten passer til et bestemt formål, eller garantier som følger av relevant lovgivning og handelskutyme. Enkelte land/jurisdiksjoner tillater ikke begrensning av underliggende garantier, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Du kan derfor ha andre rettigheter som avhenger av jurisdiksjon.

Du samtykker til at vi og våre morselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, lisensgivere og oppdragsgivere, og deres respektive ansatte, ledere og styremedlemmer (samlet de "Skadesløsholdte") ikke er erstatningsansvarlig overfor deg på noen måte, verken basert på alminnelig erstatningsansvar, kontraktsansvar, objektivt ansvar eller lignende, inkludert men ikke begrenset til, direkte eller indirekte tap, følgeskader, konsekvenstap, eller annet tap, som har sitt utspring i eller knytter seg til Nettsiden, Tilbudene, brukerforumene, Materialet, eller andre feil eller mangler i den tekniske driften, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader, enten helt eller delvis forårsaket av uaktsomhet, telekommunikasjonsfeil, omstendigheter utenfor vår kontroll, tyveri, ødeleggelse av eller ikke-autorisert tilgang til Nettsiden eller tilknyttet informasjon eller programmer. Uavhengig av øvrige bestemmelser i denne Avtalen vil de Skadesløsholdte under ingen omstendighet være erstatningsansvarlig overfor deg på noe grunnlag for beløp som overstiger NOK 500 eller tilsvarende i annen valuta. I enkelte land/jurisdiksjoner er det ikke tillatt med slike ansvarsbegrensninger, slik at enkelte deler av ansvarsbegrensningene som er gjennomgått i dette kapittelet kanskje ikke gjelder for deg.

Vi står ikke inne for og garanterer ikke fullstendigheten eller nøyaktigheten av noe informasjon, fakta, synspunkter, meninger, ytringer eller anbefalinger som fremgår på Nettsiden, i Tilbudene og eller Materialet. Henvisninger til tredjeparts produkter, tjenester, prosedyrer, publikasjoner og lignende gjennom foretaksnavn, domenenavn, varemerker, logo, produsenter og lignende betyr ikke at dette er anbefalt eller godkjent av oss. Synspunkter og meninger tilhørende brukerne av Nettsiden tilsvarer ikke synspunktene og meningene til Herbalife. Brukere er ansvarlige for å søke råd hos fagfolk, i den grad det er nødvendig, for å vurdere informasjon, synspunkter, råd eller annet innhold som er tilgjengelig på Nettsiden.

Internett kan bli utsatt for sikkerhetsbrudd. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader på brukerens datamaskin fra slike sikkerhetsbrudd eller fra virus, feil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, mangler, avbrudd, sletting, defekter, forsinkelse i drift eller overføring, datafeil, teknisk feil, eller annen funksjonsfeil. Du bør også være oppmerksom på at e-postmeldinger via internett ikke er sikret, og du bør vurdere dette før du sender informasjon til noen over internett. Vi gir ingen garantier for egnethet, funksjonalitet, tilgjengelighet eller drift av nettstedet. Nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller feil på datautstyr.

 1. ERSTATNING

Ved å bruke Nettsiden samtykker du til å forsvare, holde skadesløse, og beskytte de Skadesløsholdte mot krav fra tredjeparter, påståtte krav, erstatningskrav, tap, og alle kostnader og utgifter til forsvar, inkludert men ikke begrenset til, rimelige advokatutgifter som skyldes eller knytter seg til: brudd på dine forpliktelser, garantier, kontrakter eller avtaler, herunder: brudd på denne Avtalen eller gjeldende lovgivning; din bruk av Nettsiden og/eller Materialet i strid med denne Avtalen; informasjon eller materiale som er postet av deg eller sendt fra din datamaskin eller bruker, selv om det ikke er innsendt eller lastet opp av deg, som gjør inngrep i opphavsrettigheter, varemerkerettigheter, forretningshemmeligheter, patentrettigheter, personvern eller en annens rettighet; enhver feilaktig fremstilling du oppgir, og/eller vår bruk av din informasjon. Du samtykker til å samarbeide fullt og helt så langt det nødvendig for at vi skal forsvare oss mot ethvert krav. Vi forbehholder oss retten til, for egen regning, å forfølge og forsvare ethvert krav som er knyttet til erstatningsansvar, og du skal ikke under noen omstendighet avgjøre en slik sak uten vårt skriftlige samtykke.

 1. ENDRINGER OG OPPHØR

Ethvert brudd på denne Avtalen kan medføre begrensninger i din tilgang til hele eller deler av Nettsiden (inkludert ethvert webområde eller e-postadresse fra Nettsiden) og kan henvises til Politiet. Ingen avkall på deler av denne Avtalen skal ha virkning med mindre det er skriftlig og underskrevet av en autorisert representant fra Herbalife. Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller avvikle Nettsiden, eller deler av denne, uten varsel til deg eller annen tredjepart. Ved avslutning av din tilgang til Nettsiden, eller dersom Herbalife krever det, må du destruere alt materiale som er hentet fra Nettsiden, og all relatert dokumentasjon og kopier og anbringelser i den forbindelse. Du gjøres herved oppmerksom på at vi vil håndheve våre rettigheter strengt innenfor lovens rammer.

Dersom en eller flere av bestemmelsene i denne Avtalen blir erklært ugyldig av en domstol med kompetent myndighet, vil ugyldigheten av den enkelte bestemmelsen ikke påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene i Avtalen, som fortsatt vil gjelde med full virkning. Kapitteloverskriftene i denne Avtalen er kun for din bekvemmelighet og har ingen kontraktsmessig eller juridisk betydning.

 1. NETTSIDEN I USA

Selv om produktkjøp gjennom Nettsiden oppfylles av Herbalife og Herbalife-medlemmet i Norge, driver Herbalifes tilknyttede selskaper Nettsiden i USA og andre steder utenfor Norge. All programvare som brukes på Nettsiden eller i tilknytning til Tilbudene er underlagt amerikansk eksportkontroll. Slik programvare kan verken lastes ned eller eksporteres eller reeksporteres (i) til (eller til en statsborger eller som er bosatt i Cuba, Burma, Den demokratiske republikken Kongo, Elfenbenskysten, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria, Sudan, Venezuela eller et hvilket som helst annet land som USA har handelsforbud mot; eller (ii) til alle på USAs Finansdepartements' liste over "Specially Designated Nationals" eller USAs Handelsdepartements' "Table of Deny Orders". Ved å laste ned eller bruke slik programvare, står du innefor og garanterer at du ikke er lokalisert i, er under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i noen av disse landene eller på slike lister som nevnt ovenfor.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å begrense tilgjengeligheten av Nettsiden eller Tilbudene til enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon, til enhver tid.

 1. TVISTELØSNING

Denne Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Dersom det oppstår tvister med utspring i denne Avtalen eller som er tilknyttet denne Avtalen har domstolene Norge eksklusiv jurisdiksjon.

Dersom det oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet mellom partene er det en rekke myndighetsgodkjente og EU-listede sertifiserte alternative tvisteløsningsleverandører, inkludert Forbrukertvistutvalget.

 1. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller bemerkninger knyttet til Nettsiden, Tilbudene eller denne Avtalen, kan du gjerne kontakte oss på T: 67 12 66 66 | E-mail salesnordic@herbalife.com.

Sist revidert 31. mai 2018

© 2018 Herbalife. Alle rettigheter